Extern nieuws

Zorgnieuws – actualiteiten in de zorg

Robot ‘weet’ waar onrust is in het verpleeghuis

maart 29, 2023

Voor het eerst is er een koppeling gemaakt tussen de emotie-intelligente robot SARA van techbedrijf SARA Robotics en HUME – de sokken met sensoren die kunnen meten hoe gestresst iemand i s- van het bedrijf Mentech. SARA rijdt zelfstandig naar bewoners toe omdat ze – via hun sokken – weet dat er hulp nodig is. 

Lees het originele artikel

Dr. Mark Nuijten benoemd tot professor medische innovatie aan Ben Gurion Universiteit in Israël

maart 29, 2023

D

e internationaal gerespecteerde gezondheidseconoom, arts en validatie-expert dr. Mark Nuijten is per 1 maart benoemd tot professor aan de Ben Gurion University of the Negev in Israël.

Nuijten gaat zijn kennis delen op de afdeling Biotechnologie van de faculteit Engineering Sciences. Israël is wereldwijd koploper in het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en digital health. De biotechbedrijven in dit voortvarende land in het Midden-Oosten worden hierin deels ook gesteund door grote financiers in de VS.

Vanuit zijn bedrijf A2M in Rotterdam adviseert Nuijten farmaceutische bedrijven wereldwijd over de prijsstelling van nieuwe geneesmiddelen. In zijn rol als professor aan de Ben Gurion University is zijn leerstoel gericht op het optimaliseren van de “return on investment” in medische innovatie voor biotechnologie door het ontwikkelen van concepten en wiskundig-financiële modellen voor portfolio-investering, prijsstrategie, positionering, en communicatie naar belanghebbenden.

Nuijten heeft al een Integrated Valuation Model (V4A2M®) ontwikkeld. Dat is een interactieve dynamische tool voor de economische waardering van vroege R&D-projecten, die kan worden gebruikt om het initiële klinische programma te optimaliseren voor bijvoorbeeld indicatie, comparator, mogelijke uitkomsten, subpopulaties, studiedesign en de bijbehorende prijs- en vergoedingsstrategie. Dit model kan oplossingen creëren voor de toenemende obstakels voor vergoeding en prijsstelling in de gefragmenteerde wereldmarkt, waardoor de klinische en economische waarde voor alle belanghebbenden groter wordt, zowel voor de arts, de verzekeraar, de investeerder, maar vooral de patiënt.

‘Wereldwijd stijgen de kosten voor zorg. Door een eerlijke prijs te berekenen voor geneesmiddelen kunnen we de kosten beteugelen en uitwassen voorkomen. De prijs die uit onze modellen vormt een objectieve onderbouwing, en voorkomt emotionele discussies vanuit onderbuikgevoelens, aldus Nuijten.

Mark Nuijten
Het bericht Dr. Mark Nuijten benoemd tot professor medische innovatie aan Ben Gurion Universiteit in Israël verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

Onderzoek naar innovatieve behandeling bij prostaatkanker 

maart 28, 2023

Therapie richt zich specifiek op de tumor en omliggend weefsel

Het Radboudumc ontvangt 3,8 miljoen euro voor onderzoek in het kader van Veelbelovende zorg. Het betreft een studie naar een innovatieve behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumorcellen worden weggebrand of met elektriciteit gedood. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door Zorginstituut Nederland en ZonMw. De studie start in het najaar van 2023.

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 15.000 mannen de diagnose prostaatkanker. 90% van hen is 60 jaar of ouder. Er bestaan verschillende behandelingen, zoals verwijdering van de prostaat middels een operatie of inwendige of uitwendige bestraling. Deze therapieën kunnen leiden tot bijwerkingen zoals incontinentie, impotentie en plasklachten.

Een mogelijk alternatieve behandeling is focale therapie. Hierbij wordt niet de gehele prostaat behandeld, maar alleen de tumor en een marge er omheen. De prostaatkankercellen worden weggebrand of met elektriciteit gedood. De procedure vindt plaats in de operatiekamer met behulp van nauwkeurige beeldvormende technieken. De behandeling is specifiek op de tumor gericht en bedoeld om schade aan omliggend weefsel te beperken.

Zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling momenteel niet, omdat de methode nog niet bewezen effectief is. Daarom is de therapie door het Zorginstituut nu aangemerkt als Veelbelovende zorg. Dit betekent dat een onderzoek naar de effectiviteit kan starten. De onderzoekers kijken hierbij specifiek naar de kwaliteit van leven en of deze behandeling geen slechtere resultaten geeft dan de standaardbehandeling. Als de resultaten positief zijn, komt de behandeling in aanmerking om opgenomen te worden in het basispakket.

Jurgen Fütterer, hoogleraar Beeldgestuurde Oncologische Interventies aan het Radboudumc: “Uit eerder buitenlands onderzoek blijkt dat focale therapie een veilige optie is met een goede tumor controle en weinig bijwerkingen. We willen dit nu ook in Nederland onderzoeken, en de kans op hinderlijke bijwerkingen voor toekomstige patiënten verminderen. In deze studie verrichten we onderzoek naar de effectiviteit, de complicaties en de kosten van focale therapie. Deze vergelijken we met de huidige standaardbehandeling.”

Michiel Sedelaar, uroloog aan het Radboudumc: “Mannen met prostaatkanker hebben vaak nog veel levensjaren voor zich. Maar die jaren gaan regelmatig gepaard met bijwerkingen zoals incontinentie, impotentie en urine- en ontlastingsklachten. Ik hoop dat deze behandeling bij bepaalde groepen patiënten leidt tot minder bijwerkingen en daardoor tot een betere kwaliteit van leven.”

In aanmerking komen voor de studie

Het Radboudumc voert deze studie uit in samenwerking met het Isala ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Amsterdam UMC en de HIFU-kliniek. Mannen kunnen deelnemen met gelokaliseerde intermediair risico prostaatkanker die volgens de huidige richtlijn in aanmerking komen voor radicale prostaatverwijdering of radiotherapie. Bij 356 deelnemers wordt middels loting bepaald wie de standaardbehandeling krijgt en wie focale therapie. De studie Effectiveness of focal therapy in men with prostate cancer (ENFORCE) start in het najaar van 2023. Aanmelden voor het onderzoek is op dit moment nog niet mogelijk. 

Over deze subsidie

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat nog niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de gebruikelijke behandeling in Nederland. Via Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit wel uitvoeren. Door veelbelovende zorg sneller bij de patiënt te brengen draagt ZIN bij aan meer Passende zorg.  Zorginstituut Nederland voert de subsidieregeling Veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS.

Bron: Radboudumc
Het bericht <strong>Onderzoek naar innovatieve behandeling bij prostaatkanker </strong> verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

FNV: Resultaat cao ziekenhuizen tot 20% loon erbij, acties van de baan

maart 28, 2023

Onder druk van een tweede landelijke ziekenhuisstaking is werkgeverskoepel NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) vandaag met een verbeterd arbeidsvoorwaarden-bod gekomen voor twee jaar. Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ komt nu met een fatsoenlijk cao-bod, dat recht doet aan het belangrijke werk dat deze zorgmedewerkers dag in dag uit doen. Dat is vooral te danken aan de saamhorigheid en strijdbaarheid tijdens de eerste staking in maart.’ 

Met de loonafspraken in het onderhandelingsresultaat gaan de zorgmedewerkers er in twee jaar minimaal € 400 bruto per maand op vooruit. De loonstijging voor zorgmedewerkers in de lagere loonschalen kan oplopen tot bijna 20% in twee jaar. De reiskostenvergoeding gaat omhoog van 8 cent naar 16 cent per kilometer. De werkdruk wordt aangepakt door onder andere meer regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.

Salaris

Per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen, waaronder ook de leerlingsalarissen, 5% omhoog. Op 1 december 2023 komt daar nog eens 5% bij, met een bodem van € 150 per maand en met een maximum van € 300 voor de hogere loonschalen. Op 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen met 5% omhoog, met een bodem van € 150. De zorgmedewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er 2% bij, plus € 180. Vakbonden en werkgevers hebben daarbij afgesproken dat ze met elkaar in overleg treden mocht de koopkrachtontwikkeling voor werkenden over 2024 duidelijk en in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar.  

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten wordt flink verbeterd. Zorgmedewerkers die een bereikbaarheidsdienst draaien krijgen een vast nominaal bedrag in geld of de keuze voor tijd. Indien de zorgmedewerker opgeroepen wordt om te werken worden zowel de uren, als de toeslag uitbetaald. Ook voor de aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd.

Werknemers gaan voor externe inhuur

Werknemers in vaste dienst krijgen met de afspraken in de nieuwe cao eerste keuze bij de invulling van diensten en roosters. Ook mogen werknemers wijzigingen in diensten of roosters weigeren als dit ten behoeve van externe inhuur gevraagd wordt. Alleen als het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt kan de wijziging alsnog doorgaan, maar dan ontvangt de werknemer de zogenoemde verschoven diensttoelage.

Verlof en generatiepact

Werknemers die kiezen voor betaald ouderschapsverlof krijgen 100% van het salaris doorbetaald (voor 2023 geldt een maximum loon van € 5.579,66 per maand). Ook krijgen werknemers het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken.

Terugdringen werkdruk

Om de werkdruk aan te pakken krijgen werknemers meer zeggenschap en eigen regie over hun roosters, waardoor meer rekening gehouden kan worden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen. Ook worden met ingang van 1 juli 2023 de roosters drie maanden vooruit geroosterd. En als zorgmedewerkers niet ingeroosterd zijn of geen bereikbaarheid- aanwezigheids- of consignatiedienst hebben hoeven ze ook niet meer bereikbaar te zijn.

Cao Ziekenhuizen

De leden van de vakbonden mogen nu stemmen. Als zij akkoord gaan, gaat de nieuwe cao Ziekenhuizen met terugwerkende kracht in per 1 februari 2023 met een looptijd van twee jaar. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Bron: FNV

Het bericht FNV: Resultaat cao ziekenhuizen tot 20% loon erbij, acties van de baan verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

Resultaten PAK depositiemeting RIVM in IJmondregio

maart 28, 2023

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

Het rapport dat vandaag gepubliceerd is, gaat over een derde meting van de neergedaalde stoffen in de omgeving van Tata Steel. De metingen zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn onderdeel van het (gezamenlijke) plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving in de IJmond.  

PAK en metalen

Het onderzoek laat, net als de vorige twee onderzoeken, zien dat er in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof zitten dan elders in Nederland. Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt dat Tata Steel de belangrijkste bron is van dit soort stof. Daarnaast kunnen andere bronnen in de IJmond, zoals industrie en verkeer, hier ook aan bijdragen.

De hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald sinds het eerste onderzoek in 2020. Dit kan erop wijzen dat er minder ijzer wordt uitgestoten in de IJmondregio.

Verbetermaatregelen

Tata Steel werkt aan een reeks verbetermaatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Maatregelen die tot een vermindering zouden moeten leiden, moeten in grote mate nog worden uitgevoerd.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Ik moet eerlijk zeggen dat het mij tegenvalt hoe lang het duurt om tot resultaten te komen. Het bedrijf moet echt aan de bak. Er is alleen een toekomst voor Tata in Nederland als die groen en schoon is. De uitkomsten van dit derde depositieonderzoek benadrukken nogmaals de urgentie van het doorvoeren van de aangekondigde verbeteringen. Ik vind het van belang dat de omgeving van Tata Steel echt schoner wordt en zal me daarvoor blijven inzetten.”

Meer onderzoek

Om vast te kunnen stellen of emissies substantieel afnemen, zal de depositie van PAK en metalen over langere tijd gemeten moeten worden. Het ministerie van IenW zal met de provincie en het RIVM bepalen op welke manier de monitoring vervolgd moet worden.

Bron: ministerie van IenW
Het bericht Resultaten PAK depositiemeting RIVM in IJmondregio verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen

maart 28, 2023

Om ernstig letsel bij kinderen te verminderen of te voorkomen is het cruciaal om te investeren in een goede balans tussen het beschermen én versterken van een kind. Een loopfiets is een mooi voorbeeld van hoe ouders, maar bijvoorbeeld ook pedagogische professionals, kinderen al op jonge leeftijd kunnen versterken.

Onderzoek uit Amerika laat namelijk zien dat een loopfiets de motorische ontwikkeling verbetert. Ook onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met VU Amsterdam laat zien dat kinderen die starten op een loopfiets, vervolgens eerder zelfstandig op een fiets kunnen fietsen.

Een loopfiets leert kinderen al heel jong om zelf balans te zoeken en ook in balans te blijven tijdens het bewegen. Een belangrijk element dat ze later nodig hebben bij het leren fietsen op een fiets met trappers. De zijwieltjes zijn soms niet eens meer n

Mariëlle Hermans, Gedragsexpert Veilig vervoeren van kinderen, VeiligheidNL.
Het bericht Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

Onderzoek naar diabetes en hart- en vaatziekten

maart 28, 2023

Relatie tussen de consumptie van vruchtensuiker en het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verder ontrafeld

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een verband gevonden tussen de verwerking van vruchtensuiker in het lichaam en het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Deze bevindingen ondersteunen maatregelen om de consumptie van vruchtensuiker te verminderen.

Momenteel hebben meer dan één miljoen Nederlanders diabetes type 2, ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van mensen. Zeker de helft van hen krijgt complicaties zoals hart- en vaatziekten, schade aan het zenuwstelsel, maar ook aan ogen, nieren en voeten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben het verband tussen vruchtensuiker, één van de belangrijkste toegevoegde suikers, en diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verder onderzocht. Ze bestudeerden mensen die door een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken. Ze breken vruchtensuiker minder goed af en plassen een deel ervan uit. Deze mensen bleken minder kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten te hebben.

Erfelijke aanleg

Hoofdonderzoeker professor Martijn Brouwers en zijn team onderzochten bij meer dan één miljoen mensen de effecten van een verminderde verwerking van vruchtensuiker in het lichaam. ‘Door mensen te bestuderen die vanwege een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken in het lichaam, kunnen we heel specifiek kijken naar de rol die vruchtensuiker gedurende het gehele leven heeft gespeeld in het ontstaan van ziekten’. Brouwers vond dat mensen met zo’n erfelijke aanleg niet alleen minder vetstapeling in hun lever en een lagere bloeddruk hadden, ze hadden ook een lager risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Oorzakelijk verband

Brouwers legt uit: ‘eerder epidemiologisch onderzoek liet al een verband zien tussen de consumptie van toegevoegde suikers en het ontstaan van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Zo’n verband betekent echter nog niet automatisch dat er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie. Mensen die veel vruchtensuiker uit bijvoorbeeld frisdranken nuttigen kunnen ook andere ongezonde leefgewoonten hebben die leiden tot diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Door mensen een dieet te laten volgen kan meer inzicht verkregen worden in de daadwerkelijke rol van vruchtensuiker. We vonden afgelopen jaar dat mensen minder vetstapeling in hun lever en een lagere bloeddruk hadden na het volgen van een dieet zonder vruchtensuiker. Helaas was dat onderzoek te kleinschalig en te kortdurend om een uitspraak te doen over het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten’.

Supermarkten

Deze resultaten ondersteunen wel de maatregelen om de consumptie van vruchtensuiker te verminderen. Eén bewezen effectief middel is de invoering van een zogenoemde suikertaks op suikerhoudende dranken. Brouwers vindt dat ook supermarkten hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen: ‘Recent onderzoek door de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie laat zien dat ongezonde voeding nog altijd een prominente plek heeft in supermarkten, zowel in de inrichting als in de aanbiedingen. Als supermarkten een gezonder aanbod hebben, zal dat bijdragen aan een gezondere bevolking’.

De onderzoeksbevindingen zijn recentelijk gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften American Journal of Clinical Nutrition, Clinical Nutrition en Diabetes Care https://diabetesjournals.org/care/article/46/4/e97/148308/Comment-on-Lee-et-al-Relation-of-Change-or.

Het onderzoek is gesteund door de Hartstichting en het Diabetes Fonds.

Het onderzoeksrapport van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie kan gevonden worden op http://gezondegeneratie.nl/reactie-avgg-op-resultaten-superlijst-gezondheid-2022.

Bron: Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Het bericht Onderzoek naar diabetes en hart- en vaatziekten verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

Leven miljardairs straks voor eeuwig? “Hun rijkdom en macht zullen dan blijven groeien”

maart 28, 2023

De rijksten der aarde zullen als eerste toegang hebben tot levensverlengende behandelingen. Dat brengt maatschappelijke risico’s met zich mee, ziet ethicus Chris Wareham.
 
Lees het originele artikel

NWO-subsidie voor onderzoek naar aanpak van ondermijnende criminaliteit in Rotterdamse haven

maart 28, 2023

In het project werken wetenschappers, bedrijven en overheid samen om cocaïnehandel, mensensmokkel en corruptie in en rond de Rotterdamse haven een halt toe te roepen.
 
Lees het originele artikel

Charisma Hehakaya wint de Diversity & Inclusion Award 2023

maart 28, 2023

De Diversity & Inclusion Award 2023 werd uitgereikt aan Charisma Hehakaya.
 
Lees het originele artikel


Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl